swxtst

Obchodní podmínky:

 1. Kontaktní údaje prodávajícího

  1. Název: Michal Motyka

  2. Sídlo: Na Veselí 871/10, Praha 4

  3. IČ: 05592780

  4. DIČ: CZ9209040016

  5. Zapsaná: Podnikatel je zapsán v živnostenském rejstříku vedeném
   pod úřadem městské části Praha

  6. Email: info@MultiMine.cz

 1. Informace

  1. Informace o zboží a ceně uváděné prodávajícím jsou závazné s
   výjimkou zjevné chyby. Ceny jsou prezentovány včetně všech daní
   (např. DPH).

  2. Přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou není přijetím
   nabídky.

  3. Potvrzení obsahu smlouvy uzavřené v jiné než písemné formě,
   které vykazuje odchylky od skutečně ujednaného obsahu smlouvy,
   nemá právní účinky.

  4. Převzetí nevyžádaného plnění ze strany kupujícího neznamená
   přijetí nabídky.

 1. Doručování zboží

  1. Uživatel souhlasím s okamžitým doručením objednaných služeb,
   produktů s digitálním obsahem,, serverů a podobně a bere na
   vědomí, že jakmile začne proces doručení, ztrácí právo na
   odstoupení od objednávky.

  2. Prodávající dodá zboží kupujícímu kompletní, nejpozději do 2
   dnů od uhrazení objednávky, pokud u jednotlivého zboží neuvádí
   jinou lhůtu k dodání. Kupující je povinen zboží převzít.
   Kupujícímu se doporučuje, aby si zboží při převzetí co nejdříve
   překontroloval.

  3. Doklady ke zboží, zejména daňový doklad, potvrzení a
   certifikáty, odešle prodávající kupujícímu na jeho vyžádání a
   to nejpozději do 14 dnů od doručení žádosti spotřebitelem.

  4. Požádá-li o to kupující, potvrdí mu prodávající v elektronické
   formě, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti z
   vadného plnění a jakým způsobem může kupující práva z nich
   uplatnit.

  5. Cena a způsob doručení je vždy zobrazena u konkrétního zboží.

 1. Zrušení objednávky a odstoupení od smlouvy

  1. Kupující může odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží
   nebo poslední části dodávky, a to bez ohledu na způsob převzetí
   zboží či provedení platby. Uvedená lhůta je určena k tomu, aby
   se kupující v přiměřeném rozsahu seznámil s povahou,
   vlastnostmi a funkčností zboží.

  2. Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit i kdykoliv před
   dodáním zboží.

  3. Odstoupení od smlouvy kupující prodávajícímu zašle nebo předá
   ve 14 denní lhůtě. Kupující nemusí uvádět důvod, pro který od
   smlouvy odstupuje. Pro usnadnění komunikace je vhodné v
   odstoupení uvést datum nákupu či číslo smlouvy/prodejního
   dokladu, bankovní spojení a zvolený způsob vrácení zboží.

  4. Prodávající je povinen kupujícímu vrátit částku plně
   odpovídající ceně zboží a zaplaceným nákladům na jeho dodání do
   14 dnů od odstoupení od smlouvy, a to stejným způsobem, jakým
   platbu od kupujícího přijal. Nabízí-li prodejce v rámci
   určitého způsobu dodání zboží několik možností, je povinen
   kupujícímu nahradit nejlevnější z nich. Nejpozději ve stejné
   lhůtě je kupující povinen prodávajícímu zaslat nebo předat
   zakoupené zboží. Zboží by mělo být vráceno prodávajícímu (ne na
   dobírku) kompletní, nejlépe v původním obalu, nesmí jevit
   známky opotřebení či poškození. Náklady vrácení zboží nese
   kupující.

  5. Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinností kupujícího,
   je prodávající oprávněn vůči kupujícímu uplatnit nárok na
   náhradu snížení hodnoty zboží a započíst jej na vracenou
   částku.

  6. Výjimky: Právo na odstoupení od smlouvy nelze uplatnit u smluv
   na dodání digitálního obsahu, nebyl-li dodán na hmotném nosiči,
   či u smluv o poskytování služeb, v obou případech za podmínky,
   že ke splnění došlo s předchozím výslovným souhlasem kupujícího
   před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy; dále u smluv na
   dodávku služeb nebo zboží (vč. alkoholických nápojů), jejichž
   cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli
   prodávajícího; u smluv na dodávku zboží a služeb upravenéných
   podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu a u smluv na
   zboží, které podléhá rychlé zkáze, u zboží, které bylo
   nenávratně smíseno s jiným zbožím, nebo vyňato z uzavřeného
   obalu a z hygienických důvodů je nelze vrátit; u dodávky
   zvukových či obrazových nahrávek nebo počítačových programů,
   porušil-li kupující jejich původní obal; u dodávky novin,
   časopisů nebo jiných periodik; u smluv o ubytování, dopravě,
   stravování nebo využití volného času poskytovaných v určeném
   termínu nebo u smluv uzavíraných na základě veřejné dražby
   podle zákona upravujícího veřejné dražby.

 1. Práva a povinnosti z vadného plnění

  1. Jakost při převzetí

   1. Pokud má převzaté zboží nedostatky (např. nemá sjednané
    nebo oprávněně očekávané vlastnosti, nehodí se k obvyklému
    nebo sjednanému účelu, není kompletní, neodpovídá jeho
    množství, míra, hmotnost, nebo jakost neodpovídá jiným
    zákonným, smluvním nebo i předsmluvním parametrům), jedná
    se o vady zboží, za které prodávající odpovídá.

   2. Kupující může u prodávajícího uplatnit nejpozději do dvou
    let od převzetí zboží podle svého požadavku nárok na
    bezplatné odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z ceny;
    není-li to povaze vady neúměrné (zejména nelze-li vadu
    odstranit bez zbytečného odkladu), lze uplatnit požadavek
    na dodání nové věci bez vad nebo nové součásti bez vad,
    týká-li se vada pouze této součásti.

   3. Není-li oprava nebo výměna zboží možná, na základě
    odstoupení od smlouvy může kupující požadovat vrácení kupní
    ceny v plné výši.

   4. Během šesti měsíců od převzetí zboží se předpokládá, že
    vada zboží existovala již při převzetí zboží.

   5. Prodávající není povinen nároku kupujícího vyhovět, pokud
    prokáže, že kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo
    ji sám způsobil.

   6. U prodávaného použitého zboží prodávající neodpovídá za
    vady odpovídající míře dosavadního používání nebo
    opotřebení. U věcí prodávaných za nižší cenu prodávající
    neodpovídá za vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána.
    Místo práva na výměnu má kupující v těchto případech právo
    na přiměřenou slevu.

  2. Zákonná práva z vad

   1. Prodávající odpovídá za vady vzniklé po převzetí zboží v 24
    měsíční záruční době nebo v době použitelnosti uvedené v
    reklamě, na obalu zboží nebo v připojeném návodu.

   2. V této lhůtě může kupující uplatnit reklamaci a podle své
    volby požadovat u vady, která znamená podstatné porušení
    smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či
    neodstranitelnou):

    1. odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním
     chybějící věci;

    2. bezplatné odstranění vady opravou;

    3. přiměřenou slevu z kupní ceny; nebo

    4. vrácení kupní ceny na základě odstoupení od smlouvy.

   3. Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana
    porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo
    musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud
    by toto porušení předvídala.

   4. U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy (bez
    ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či
    neodstranitelnou), má kupující nárok na odstranění vady
    anebo přiměřenou slevu z kupní ceny.

   5. Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně
    (třetí reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišné
    závady) nebo má zboží větší počet vad (nejméně tři vady
    současně), může kupující uplatnit právo na slevu z kupní
    ceny, výměnu zboží nebo odstoupit od smlouvy.

   6. Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného
    opotřebení nebo nedodržení návodu k použití.

 1. Vyřízení reklamace

  1. Kupující je povinen uplatnit reklamaci u prodávajícího nebo
   osoby určené k opravě bez zbytečného odkladu od zjištění
   nedostatku. Učiní-li tak písemně nebo elektronicky, měl by
   uvést své kontaktní údaje, popis závady a požadavek na způsob
   vyřízení reklamace.

  2. Kupující je povinen sdělit prodávajícímu, jaké právo si zvolil
   při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení
   vady. Změna volby bez souhlasu prodávajícího je možná jen
   tehdy, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže být
   neodstranitelná.

  3. Nezvolí-li kupující své právo z podstatného porušení smlouvy
   včas, má práva jako při nepodstatném porušení smlouvy.

  4. Kupující je povinen prokázat nákup zboží (nejlépe dokladem o
   koupi). Lhůta pro vyřízení reklamace běží od předání/doručení
   zboží prodávajícímu nebo do místa určeného k opravě. Zboží by
   mělo být při přepravě zabaleno ve vhodném obalu, aby nedošlo k
   jeho poškození, mělo by být čisté a kompletní.

  5. Prodávající je povinen bezodkladně, nejpozději do tří
   pracovních dnů, rozhodnout o reklamaci, případně o tom, že je k
   rozhodnutí potřebné odborné posouzení. Informaci o nutnosti
   odborného posouzení kupujícímu v této lhůtě sdělí. Reklamaci,
   včetně odstranění vady, prodávající vyřídí bez zbytečného
   odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění, pokud se s
   kupujícím písemně nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této
   lhůty má kupující stejná práva, jako by se jednalo o podstatné
   porušení smlouvy.

  6. Odmítne-li prodávající odstranit vadu věci, může kupující
   požadovat přiměřenou slevu z ceny nebo odstoupit od smlouvy.

  7. Záruční doba se prodlužuje o dobu od uplatnění reklamace do
   jejího vyřízení nebo do doby, kdy byl kupující povinen si věc
   vyzvednout. Dojde-li k výměně zboží nebo jeho části, uplatní se
   odpovědnost prodávajícího jako by šlo o koupi nového zboží nebo
   jeho části.

  8. Není-li umožněno sledovat stav vyřízení reklamace on-line,
   zavazuje se prodávající o vyřízení reklamace kupujícího
   informovat podle jeho požadavku e mailovou zprávou nebo
   prostřednictvím SMS.

  9. U oprávněné reklamace náleží kupujícímu náhrada účelně
   vynaložených nákladů.

 1. Ochrana osobních údajů

  1. Kupující souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly
   prodávajícím zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem o
   ochraně osobních údajů (č. 101/2000 Sb.) za účelem plnění
   předmětu smlouvy. Kupující má právo být informován, jaké údaje
   o něm prodávající eviduje, a je oprávněn tyto údaje měnit,
   případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováváním.
   Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu
   osobních údajů.

  2. Kupující může prodávajícímu sdělit, že chce ukončit zasílání
   obchodních sdělení, a to na elektronickou adresu získanou v
   souvislosti s plněním smlouvy, aniž by mu tím vznikly jakékoliv
   náklady.

 2. Řešení sporů

  1. Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší obecné soudy.

  2. Kupující, který je spotřebitelem, má podle zákona č. 634/1992
   Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, právo na
   mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo
   ze smlouvy o poskytování služeb. Subjektem, který je oprávněn
   mimosoudní řešení sporu provádět, je Česká obchodní inspekce.
   Bližší informace jsou dostupné na webových stránkách
   www.coi.cz.

  3. Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje výlučně na
   návrh spotřebitele, a to pouze v případě, že se spor nepodařilo
   s prodávajícím vyřešit přímo. Návrh lze podat nejpozději do 1
   roku ode dne, kdy spotřebitel uplatnil své právo, které je
   předmětem sporu, u prodávajícího poprvé.

  4. Spotřebitel má právo zahájit mimosoudní řešení sporu online
   prostřednictvím platformy ODR dostupné na webové stránce
   ec.europa.eu/consumers/odr/.

  5. Kupující se rovněž může obrátit s žádostí o radu ohledně svých
   spotřebitelských práv na dTest, o.p.s. přes
   www.dtest.cz/poradna či na telefonu 299 149 009.

  6. Dozor nad dodržováním povinností podle zákona č. 634/1992 Sb.,
   o ochraně spotřebitele, v platném znění, vykonává Česká
   obchodní inspekce (www.coi.cz).

Divi WordPress Theme