PRAVIDLA A PODMÍNKY VYUŽÍVÁ:
Využíváním služeb, produktů a serverů GameTeam.cz souhlasíte s těmito Pravidly a
podmínkami využití.
Souhlas uživatelů mladší 18 let:
Pokud jste mladší 18-ti let, požádejte prosím své rodiče nebo zákonného zástupce, aby si přečetli a schválili tyto
Obchodní podmínky za Vás před tím, než začnete využívat služby, produkty a servery GameTeam.cz.cz. Pokud
Vy, Vaši rodiče nebo zákonní zástupci nesouhlasíte s těmito Obchodní podmínky, pak Služby ani jejich části
nesmíte užívat ani k nim mít přístup. Při přihlašování k účtu prohlašujete a zaručujete, že jste fyzická osoba,
která je starší osmnácti (18) let nebo jejíž zákonní zástupci přijali tyto Smluvní podmínky a souhlasili s nimi.
1. Vymezení pojmů a kontaktní údaje Prodávajícího
1.1. GameTeam.cz – soubor herních serverů (dále jen GameTeam.cz).
1.2. Kupující – ten kdo nakupuje/využívá služeb a produktů GameTeam.cz (dále jen Kupující).
1.3. Prodávající - Provozovatelem GameTeam.cz je Michal Motyka, Na Veselí 871/10,140 00,
Praha 4. IČO 05592780, DIČ: CZ9209040016, Tel: +420 735 963 523, zapsán v živ. rejstříku
vedeném pod úřadem městské části Praha 4 (dále jen Prodávající)
Kontaktní e-mail: info@GameTeam.cz
2. Informace
2.1. Při vytvoření Účtu nemusíte platit žádné poplatky za registraci ani předplatné. Nicméně některé
Služby, Produkty a Servery mohou vyžadovat zaplacení poplatku. Rozhodnete-li se přihlásit k
odběru takových Služeb, Produktů a nebo Serverů musíte splnit následující:
2.1.1. je Vám více než osmnáct (18) let, nebo pokud jste mladší osmnácti (18) let, Váš rodič
nebo zákonný zástupce potvrdil příslušný nákup a tyto Smluvní podmínky Vaším
jménem a souhlasil s nimi;
2.1.2. jste oprávněným držitelem Účtu ve vztahu k Účtu, ze kterého se přihlašujete k odběru
Služeb;
2.1.3. jste oprávněn použít příslušnou kreditní kartu, bankovní, nebo PayPal účet, Mobilní
telefon pro premium SMS nebo jiné akceptované způsoby platby;
2.1.4. všechny informace, které poskytnete, jsou pravdivé a přesné; a
2.1.5. souhlasíte se zaplacením všech vzniklých poplatků, dokud nezrušíte svůj Účet a
neukončíte tyto Smluvní podmínky v souladu s těmito Smluvními podmínkami.
2.2. Informace o zboží a ceně uváděné prodávajícím jsou závazné s výjimkou zjevné chyby. Ceny
jsou prezentovány včetně všech daní (např. DPH).
2.3. Přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou není přijetím nabídky.
2.4. Potvrzení obsahu smlouvy uzavřené v jiné než písemné formě, které vykazuje odchylky od
skutečně ujednaného obsahu smlouvy, nemá právní účinky.
2.5. Převzetí nevyžádaného plnění ze strany kupujícího neznamená přijetí nabídky.
3. Doručování zboží
3.1. Kupující souhlasím s okamžitým doručením objednaných služeb, produktů s digitálním
obsahem,, serverů a podobně a bere na vědomí, že jakmile začne proces doručení, ztrácí
právo na odstoupení od objednávky.
3.2. Prodávající dodá zboží kupujícímu kompletní, nejpozději do 2 dnů od uhrazení objednávky,
pokud u jednotlivého zboží neuvádí jinou lhůtu k dodání. Kupující je povinen zboží převzít.
Kupujícímu se doporučuje, aby si zboží při převzetí co nejdříve překontroloval.
3.3. Doklady ke zboží, zejména daňový doklad, potvrzení a certifikáty, odešle prodávající
kupujícímu na jeho vyžádání a to nejpozději do 14 dnů od doručení žádosti spotřebitelem.
3.4. Požádá-li o to kupující, potvrdí mu prodávající v elektronické formě, v jakém rozsahu a po
jakou dobu trvají jeho povinnosti z vadného plnění a jakým způsobem může kupující práva z
nich uplatnit.
3.5. Cena a způsob doručení je vždy zobrazena u konkrétního zboží.
4. Zrušení objednávky a odstoupení od smlouvy
4.1. Kupující může odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží nebo poslední části dodávky,
a to bez ohledu na způsob převzetí zboží či provedení platby. Uvedená lhůta je určena k tomu,
aby se kupující v přiměřeném rozsahu seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží.
4.2. Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit i kdykoliv před dodáním zboží.
4.3. Odstoupení od smlouvy kupující prodávajícímu zašle nebo předá ve 14 denní lhůtě. Kupující
nemusí uvádět důvod, pro který od smlouvy odstupuje. Pro usnadnění komunikace je vhodné v
odstoupení uvést datum nákupu či číslo smlouvy/prodejního dokladu, bankovní spojení a
zvolený způsob vrácení zboží.
4.4. Prodávající je povinen kupujícímu vrátit částku plně odpovídající ceně zboží a zaplaceným
nákladům na jeho dodání do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, a to stejným způsobem, jakým
platbu od kupujícího přijal. Nabízí-li prodejce v rámci určitého způsobu dodání zboží několik
možností, je povinen kupujícímu nahradit nejlevnější z nich. Nejpozději ve stejné lhůtě je
kupující povinen prodávajícímu zaslat nebo předat zakoupené zboží. Zboží by mělo být
vráceno prodávajícímu (ne na dobírku) kompletní, nejlépe v původním obalu, nesmí jevit
známky opotřebení či poškození. Náklady vrácení zboží nese kupující.
4.5. Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinností kupujícího, je prodávající oprávněn vůči
kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a započíst jej na vracenou částku.
4.6. Výjimky: Právo na odstoupení od smlouvy nelze uplatnit u smluv na dodání digitálního obsahu,
nebyl-li dodán na hmotném nosiči, či u smluv o poskytování služeb, v obou případech za
podmínky, že ke splnění došlo s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím
lhůty pro odstoupení od smlouvy; dále u smluv na dodávku služeb nebo zboží (vč.
alkoholických nápojů), jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli
prodávajícího; u smluv na dodávku zboží a služeb upravenéných podle přání spotřebitele nebo
pro jeho osobu a u smluv na zboží, které podléhá rychlé zkáze, u zboží, které bylo nenávratně
smíseno s jiným zbožím, nebo vyňato z uzavřeného obalu a z hygienických důvodů je nelze
vrátit; u dodávky zvukových či obrazových nahrávek nebo počítačových programů, porušil-li
kupující jejich původní obal; u dodávky novin, časopisů nebo jiných periodik; u smluv o
ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času poskytovaných v určeném termínu
nebo u smluv uzavíraných na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné
dražby.
5. Práva a povinnosti z vadného plnění
5.1. Jakost při převzetí
5.1.1. Pokud má převzaté zboží nedostatky (např. nemá sjednané nebo oprávněně
očekávané vlastnosti, nehodí se k obvyklému nebo sjednanému účelu, není
kompletní, neodpovídá jeho množství, míra, hmotnost, nebo jakost neodpovídá jiným
zákonným, smluvním nebo i předsmluvním parametrům), jedná se o vady zboží, za
které prodávající odpovídá.
5.1.2. Kupující může u prodávajícího uplatnit nejpozději do dvou let od převzetí zboží podle
svého požadavku nárok na bezplatné odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z
ceny; není-li to povaze vady neúměrné (zejména nelze-li vadu odstranit bez
zbytečného odkladu), lze uplatnit požadavek na dodání nové věci bez vad nebo nové
součásti bez vad, týká-li se vada pouze této součásti.
5.1.3. Není-li oprava nebo výměna zboží možná, na základě odstoupení od smlouvy může
kupující požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.
5.1.4. Během šesti měsíců od převzetí zboží se předpokládá, že vada zboží existovala již při
převzetí zboží.
5.1.5. Prodávající není povinen nároku kupujícího vyhovět, pokud prokáže, že kupující před
převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil.
5.1.6. U prodávaného použitého zboží prodávající neodpovídá za vady odpovídající míře
dosavadního používání nebo opotřebení. U věcí prodávaných za nižší cenu
prodávající neodpovídá za vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána. Místo práva na
výměnu má kupující v těchto případech právo na přiměřenou slevu.
5.2. Zákonná práva z vad
5.2.1. Prodávající odpovídá za vady vzniklé po převzetí zboží v 24 měsíční záruční době
nebo v době použitelnosti uvedené v reklamě, na obalu zboží nebo v připojeném
návodu.
5.2.2. V této lhůtě může kupující uplatnit reklamaci a podle své volby požadovat u vady,
která znamená podstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu
odstranitelnou či neodstranitelnou):
5.2.2.1. odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci;
5.2.2.2. bezplatné odstranění vady opravou;
5.2.2.3. přiměřenou slevu z kupní ceny; nebo
5.2.2.4. vrácení kupní ceny na základě odstoupení od smlouvy.
5.2.3. Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při
uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela,
pokud by toto porušení předvídala.
5.2.4. U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu
odstranitelnou či neodstranitelnou), má kupující nárok na odstranění vady anebo
přiměřenou slevu z kupní ceny.
5.2.5. Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (třetí reklamace pro stejnou
závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady) nebo má zboží větší počet vad (nejméně tři
vady současně), může kupující uplatnit právo na slevu z kupní ceny, výměnu zboží
nebo odstoupit od smlouvy.
5.2.6. Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo
nedodržení návodu k použití.
6. Vyřízení reklamace
6.1. Kupující je povinen uplatnit reklamaci u prodávajícího nebo osoby určené k opravě bez
zbytečného odkladu od zjištění nedostatku. Učiní-li tak písemně nebo elektronicky, měl by
uvést své kontaktní údaje, popis závady a požadavek na způsob vyřízení reklamace.
6.2. Kupující je povinen sdělit prodávajícímu, jaké právo si zvolil při oznámení vady, nebo bez
zbytečného odkladu po oznámení vady. Změna volby bez souhlasu prodávajícího je možná jen
tehdy, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže být neodstranitelná.
6.3. Nezvolí-li kupující své právo z podstatného porušení smlouvy včas, má práva jako při
nepodstatném porušení smlouvy.
6.4. Kupující je povinen prokázat nákup zboží (nejlépe dokladem o koupi). Lhůta pro vyřízení
reklamace běží od předání/doručení zboží prodávajícímu nebo do místa určeného k opravě.
Zboží by mělo být při přepravě zabaleno ve vhodném obalu, aby nedošlo k jeho poškození,
mělo by být čisté a kompletní.
6.5. Prodávající je povinen bezodkladně, nejpozději do tří pracovních dnů, rozhodnout o reklamaci,
případně o tom, že je k rozhodnutí potřebné odborné posouzení. Informaci o nutnosti
odborného posouzení kupujícímu v této lhůtě sdělí. Reklamaci, včetně odstranění vady,
prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění, pokud se
s kupujícím písemně nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má kupující stejná
práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy.
6.6. Odmítne-li prodávající odstranit vadu věci, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny
nebo odstoupit od smlouvy.
6.7. Záruční doba se prodlužuje o dobu od uplatnění reklamace do jejího vyřízení nebo do doby,
kdy byl kupující povinen si věc vyzvednout. Dojde-li k výměně zboží nebo jeho části, uplatní se
odpovědnost prodávajícího jako by šlo o koupi nového zboží nebo jeho části.
6.8. Není-li umožněno sledovat stav vyřízení reklamace on-line, zavazuje se prodávající o vyřízení
reklamace kupujícího informovat podle jeho požadavku e mailovou zprávou nebo
prostřednictvím SMS.
6.9. U oprávněné reklamace náleží kupujícímu náhrada účelně vynaložených nákladů.
7. Ochrana osobních údajů
7.1. Kupující souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly prodávajícím zpracovávány a
uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (č. 101/2000 Sb.) za účelem
plnění předmětu smlouvy. Kupující má právo být informován, jaké údaje o něm prodávající
eviduje, a je oprávněn tyto údaje měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich
zpracováváním. Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních
údajů.
7.2. Kupující může prodávajícímu sdělit, že chce ukončit zasílání obchodních sdělení, a to na
elektronickou adresu získanou v souvislosti s plněním smlouvy, aniž by mu tím vznikly jakékoliv
náklady.
7.3. Prodávající se zavazuje, že informace, které o sobě Uživatel při vytvoření svého uživatelského
účtu uvedl, neposkytne v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů třetí osobě s
výjimkou oficiálních žádostí orgánů činných v trestním řízení a orgánů státní správy
oprávněných k vyžádání daných informací dle zákona
8. Řešení sporů
8.1. Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší obecné soudy.
8.2. Kupující, který je spotřebitelem, má podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v
platném znění, právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze
smlouvy o poskytování služeb. Subjektem, který je oprávněn mimosoudní řešení sporu
provádět, je Česká obchodní inspekce. Bližší informace jsou dostupné na webových stránkách
www.coi.cz.
8.3. Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje výlučně na návrh spotřebitele, a to
pouze v případě, že se spor nepodařilo s prodávajícím vyřešit přímo. Návrh lze podat
nejpozději do 1 roku ode dne, kdy spotřebitel uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u
prodávajícího poprvé.
8.4. Spotřebitel má právo zahájit mimosoudní řešení sporu online prostřednictvím platformy ODR
dostupné na webové stránce ec.europa.eu/consumers/odr/.
8.5. Kupující se rovněž může obrátit s žádostí o radu ohledně svých spotřebitelských práv na dTest,
o.p.s. přes www.dtest.cz/poradna či na telefonu 299 149 009.
8.6. Dozor nad dodržováním povinností podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v
platném znění, vykonává Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).
9. Ostatní
9.1. Prodávající si vyhrazuje práva na omezení dostupnosti služeb. O omezení dostupnosti bude, v
případě plánované odstávky, včas informovat na svých webových stránkách. Kupujícímu za
toto omezení služeb nepřísluší finanční ani jiné odškodnění.
9.2. Kupující se zavazuje dodržovat pravidla serveru, zejména ty která jsou vypsaná po zadání
příkazu /Help a najetí myši na item pojmenovaný Pravidla. Porušení těchto pravidel může mít
za následek omezení, nebo zablokování přístupu ke službám a serverům GameTeam.cz
9.3. Kupující, využíváním služeb a produktů GameTeam.cz, dává prodávajícímu souhlas s použitím
svých výtvorů, podmětů, herních principů, herního jména (nicku) a dalších aktivit
odehrávajících se na GameTeam.cz k dalším účelům.
9.4. Prodávající nenese zodpovědnost za škody způsobené využíváním serverů a služeb
GameTeam.cz, ztrátu či zneužití uložených dat, či jinou újmu. Zodpovědnost za případné
škody nese vždy Kupující.
9.5. Prodávající nebude zasahovat do dat kupujícího, pokud o to kupující sám výslovně nepožádá,
nebo pokud to nebude nutné k zachování stability a bezpečnosti serveru, nebo návazných
systémů.
9.6. Kupující se zavazuje, že se nebude pokoušet o získání neoprávněného přístupu k informacím
ani o narušení chodu či stability systému. V opačném případě může Prodávající okamžitě
omezit či zrušit kupujícímu přístup k serveru, běžným službám, předplaceným službám a to
bez jakékoliv náhrady. V případě narušení zabezpečení systému, nebo zneužití dat, bude
prodávající informovat orgány činné v trestním řízení a vymáhat náhradu škody.
9.7. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu těchto „PRAVIDLA A PODMÍNKY VYUŽÍVÁNÍ“.
9.8. Prodávající si vyhrazuje právo kdykoliv ukončit předplacené, pronajaté, nebo jinak zpoplatně
služby a to bez udání důvodů a bez předchozího varování.
9.9. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu cen předplacených služeb, cen pronájmu a podobně
a to bez udání důvodů, bez předchozího upozornění a bez odškodnění kupujícího.
9.10. Kupující je povinen chránit své přihlašovací údaje proti ztrátě či zneužití.
9.11. Kupující nemá právo přeprodávat služby GameTeam.cz třetím osobám bez souhlasu
Prodávajícího.
9.12. Mějte prosím na paměti, že Váš účet je osobní a nemůže být převeden na jiného uživatele
nebo být jinak obchodován.
Tyto pravidla a podmínky nabývají účinnosti dne 1. listopadu 2016.